بازدیدها: ۴قانون جدید چک   متن قانون اصلاح قانون صدور چک ( قانون جدید چک ) به شرح زیر است: ماده ۱- متن ( قانون جدید چک ) زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد: تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک…