بازدیدها: ۱ثبت شرکت در گلپایگان این روزها برای اعتبار بخشیدن به کسب وکار خود اعتماد وجذب مشتریان باید شرکت ثبت شود که شخص برای معاملات و خرید وفروش در کسب وکار با آسودگی خاطر این کار را انجام دهد. ثبت شرکت مزایایی دارد که از جمله آن می توان به راحتی در نمایشگاه داخلی و…

بازدیدها: ۲مراحل ثبت شرکت در گلپایگان شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند. شرکت های تجاری، دارای شخصیت حقوقی هستند، موضوع آن ها تجاری است، الزاماَ دارای اقامتگاه و تابعیت می باشند، نمایندگی شرکت به عهده مدیران است…