بازدیدها: ۴تغییر کاربری زمین کشاورزی منظور و مفهوم نوع کاربری زمین ، نحوه ی استفاده مجاز از آن می باشد. زمین های بیشتر کشور به صورت زمین های کشاورزی و باغ ها هستند و برخی زمین ها مسکونی نیز می باشند . تغییر کاربری اراضی به معنای نحوه استفاده زمین و کشاورزی ها و باغ…

بازدیدها: ۲۵هفت نکته طلائی تغییر کاربری زمین زراعی هفت نکته طلائی تغییر کاربری زمین زراعی هفت نکته طلائی تغییر کاربری زمین زراعی – متقاضی درخواست خود را به همراه مدارک مالکیت و مجوز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجرای طرح و نظریه اداره کل محیط زیست استان و حسب…