سرفصلهای قابل ارائه در سمینار «اهمیت و ضرورت دیپلماسی تجاری»: ارکان و ساختار قراردادهای بازرگانی بین المللی؛ آنچه را که یک هیأت همراه تجاری در معاملات خود یا موکلان خویش باید بدانند؛ اصول، فنون و مهارتهای مذاکره کنندگان در انعقاد قراردادهای بازرگانی بین المللی؛ ارائه یک پیش طرح از نکات اساسی و کاربردی قبل از…