ثبت شرکت در اصفهان

تماس با مجموعه دادگستر صبا
۰۲۱-۲۶۶۰۵۶۳۸ – تهران

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شهر اصفهان ، یکی از شهرهای مهم اقتصادی کشور است.
مراحل ثبت شرکت در اصفهان در این شهر واحدهای صنعتی در زمینه های تولیدی ، پالایشگاه ، نساجی ، ذوب آهن ، فولاد ، منابع خودروسازی و … که با مراجعه
به سایت بهین یاب ، شما با شناسه کاربری کسب و کار خود می توانید.اگر آمار واحد های صنعتی اصفهان را ببینید.
این رشد اقتصادی وصنعتی در شهر اصفهان باعث بوجود آمدن شرکت ها در حوزه کاری مختلف و ثبت شرکت در اصفهان شود.

 

طبق ماده 20 – قانون تجارت ، شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :

1 – شركت سهامي.
2 – شركت با مسئوليت محدود.
3 – شركت تضامني
4 – شركت مختلط غيرسهامي.
5 – شركت مختلط سهامي.
6 – شركت نسبي.
7 – شركت تعاوني توليدومصرف.

در ادامه به تعریف هر کدام ار شرکت ها برای آشنایی با توجه به قانون تجارت پرداخته می شود.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شركتهاي سهامي

ماده 1 – شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست.

ماده 2 – شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.

ماده 3 – در شركت سهامي تعداد شركاءن بايد از سه نفر كمترباشد.

ماده 4 – شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود –
نوع اول – شركتهائي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را ازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.
اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم – شركتهائي كه تمام سرمايه آنها درموقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است .
اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
تبصره – در شركتهاي سهامي عام عبارت ” شركت سهامي عام “و در شركتهاي سهامي خاص عبارت ” شركت سهامي خاص “بايد قبل ازنام شركت
يا بعداز آن بدون فاصله بانام  شركت دركليه اوراق و اطلاعيه هاو آگهي هاي شركت بطور روشن وخوانا قيدشود.

ماده 5 – درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد.
درصورتي كه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت ازحداق مذكور دراين ماده كمتر شود
بايد طرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيد
يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يا بدو گرنه هرذينفع مي تواند
انحلال آن را از دادگاه صلاحيتداردرخواست كند.
هرگاه قبل ازصدورراي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود.

 

شركت بامسئوليت محدود

ماده 94 – شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده
وهريك ازشركاءبدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

ماده 95 – دراسم شركت بايد عبارت (بامسئوليت محدود) قيد شود و الان شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شركت نبايدمتضمن اسم هيچيك ازشركاءباشدوالاشريكي كه اسم اودر اسم شركت قيدشده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت.

ماده 96 – شركت بامسئوليت محدودوقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد.


شركت تضامني

ماده 116 – شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چندنفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود
اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشدهريك ازشركاءمسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
قراري كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شده باشددرمقابل اشخاص كان لم يكن خواهدبود.

ماده 117 – دراسم شركت تضامني بايدعبارت ( شركت تضامني )ولااقل اسم يك نفر از شركاء ذكر شود.
درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشدبايدبعدازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده است
عبارتي ازقبيل (وشركاء) يا (وبرادران ) قيدشود.

ماده 118 – شركت تضامني وقتي تشكيل مي شودكه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقويم وتسليم شده باشد.

ماده 119 – در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاءتقسيم مي شود مگر آنكه شركت نامه غيرازاين ترتيب را مقرر داشته باشد.

ماده 120 – در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.

ماده 121 – حدودمسئوليت مديريا مديران شركت تصامني همان است كه در ماده 51 مقررشده.

ماده 122 – در شركتهاي تضامني اگرسهم الشركه يك ياچندنفرغيرنقدي باشدبايدسهم الشركه مزبور قبلا به تراضي تمام شركاء تقويم شود.

ماده 123 – در شركت تضامني هيچيك از شركاء نمي تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء.

شركت مختلط غيرسهامي

ماده 141 – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك ياچندنفرشريك ضامن
ويك ياچندنفرشريك با مسئوليت محدودبدون انتشارسهام تشكيل مي شود.
شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشودشريك بامسئوليت محدودكسي است
كه مسئوليت اوفقط تاميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده ويابايستي بگذارد.
دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط) و لااقل اسم يكي ازشركاء ضامن قيد شود.

ماده 142 – روابط بين شركاءبارعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهدبود.

ماده 143 – هريك ازشركاءبامسئوليت محدودكه اسمش جزءاسم شركت باشددرمقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهدشد.
هرقراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بي اثر است.

ماده 144 – اداره شركت مختلط غيرسهامي بعهده شريك ياشركاي ضامن وحدوداختيارات آنهاهمان است كه درموردشركاء شركت تضامني مقرراست.

ماده 145 – شريك بامسئوليت محدودنه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت راداردنه اداره امور شركت ازوظايف اواست.

ماده 146 – اگرشريك بامسئوليت محدودمعامله اي براي شركت كنددر موردتعهدات ناشيه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهدداشت
مگراينكه تصريح كرده باشدمعامله رابه سمت وكالت ازطرف شركت انجام مي دهد.

ماده 147 – هرشريك بامسئوليت محدودحق نظارت درامور شركت داشته ومي تواند
ازروي دفاتر و اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.
هرقراردادي كه بين شركاءبرخلاف اين ترتيب داده شودازدرجه اعتبارساقط است.

ماده 148 – هيچ شريك بامسئوليت محدودنمي تواندبدون رضايت ساير شركاءشخص ثالثي راباانتقال تمام ياقسمتي ازسهم الشركه خودبه اوداخل در شركت كند.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شركت مختلط سهامي

ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يك عددشركاء سهامي ويك يا چندنفرشريك ضامن تشكيل مي شود.

شركاءسهامي كساني هستندكه سرمايه آنهابصورت سهام ياقطعات سهام متساوي القيمه درآمده
و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام درنيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشود
درصورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهدبود.

ماده 163 – دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي از شركاءضامن قيدشود.

ماده 164 – مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك ياشركاء ضامن است.

ماده 165 – درهريك از شركتهاي مختلط سهامي هيئت لااقل مركب ازسه نفرازشركاء برقرار مي شود
و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت
و قبل از هر اقدامي درامور شركت معين مي كند ، انتخاب هيئت برحسب شرائط  مقرر در اساسنامه شركت تجديدميشود
و در هرصورت اولين هيئت نظاربراي يكسال انتخاب خواهدشد.

ماده 167 – اعضاءهيئت نظارازجهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند
ليكن هريك از آنها در انجام ماموريت خود برطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خودمي باشند.

ماده 168 – اعضاء هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق درآورده همه ساله را پرتي به مجمع عمومي مي دهند
و هرگاه در تنظيم صورت دارائي بي ترتيبي و خطائي مشاهده نماينده در را پرت مذكور ذكر نموده
و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت درتقسيم منافع داشته باشند دلائل خود را بيان مي كنند.

 

شركت نسبي

ماده 183 – شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي درتحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته.

ماده 184 – دراسم شركت نسبي عبارت ( شركت نسبي ) و لااقل اسم يك نفر از شركاء بايد ذكرشود در صورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشد
بعداز اسم شريك يا شركائي كه ذكرشده عبارتي ازقبل “شركاء” و “برادران ” ضروري است.

ماده 187 – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايدازخود شركت بعمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران مي توانند با رعايت ماده فوق به فردفرد شركاء مراجعه كنند.

ماده 188 – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود به نسبت سرمايه كه در شركت مي گذارد
مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم ازاينكه در اسم شركت تغييري داده شده باشد
يا نشده باشد قرار شركاء برخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شركتهاي تعاوني توليدومصرف

ماده 190 – شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده ازارباب حرف تشكيل مي شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مي برند.

ماده 191 – اگر در شركت توليد يك عدد ازشركاء درخدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفه كه موضوع عمليات شركت است نباشند
لااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايدازشركائي انتخاب شوندكه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است.

ماده 192 – شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصدذيل تشكيل مي شود –
1 – فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم ازاينكه اجناس مزبوره راشركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2 – تقسيم نفع و ضرربين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.

ماده 193 – شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا برطبق مقررات مخصوصي كه باتراضي شركاء ترتيب داده شده باشد
تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد 32و33 لازم الرعايه است.

ماده 194 – درصورتي كه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود
حداقل سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود و هيچ يك از شركاء نمي توانند در مجمع عمومي بيش از يك راي داشته باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در اصفهان

  1. کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره، موسسین . بازرس
  2. عکس سه در چهار
  3. مدرک تحصیلی
  4. تنظیم اوراق اساسی شرکت
  5. گواهی عدم سو پیشینه کلیه ی اعضا به همراه بازرسین
  6. ادرس دقیق شرکت و کد پستی
  7. اخذ و ارائه مجوز فعالیت
  8. ارائه وکالتنامه در صورتی که وکیل و نماینده قانونی وجود داشته باشد.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت نام

ابتدا پس از تکمیل موارد مورد نیاز، وارد سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده

( (irsherkat.ssaa.irو پس از بار گذاری مدارک نسبت به انتخاب نام های پیشنهادی خود که پنج نام سه سیلابی باید پیشنهاد شود و ثبت نام در سایت ،کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات می پردازد ،
در صورتی که دارای ناقصی باشد در سامانه شما اعلام می شود و همچنین با نداشتن ناقصی ، درخواست شما تایید می شود.

ارسال مدرک از طریق پست

پس از تاییدیه مدارک در سامانه ، نسخه اصلی صورت حساب تنطیم و مدارک ضمائم آن ها را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در در تاییدیه پذیرش ارسال نمایید.

 

حصور در اداره ثبت شرکتهای اصفهان

مراحل در خواست پس از ارسال مدارک که تایید شود و ناقصی نداشته باشد کارشناس مربوطه آن را به دفتر ثبت کشورها تحویل می دهد
و در دو نسخه مدارک تنظیم می گرددکه یک نسخه در دفتر ثبت نگهداری می شود و نسخه دوم بعد از شماره ثبت قید تاریخ پس از امضا و مهر تقدیم متقاضی می شود
و دفتر مخصوص را صاحبان امضا مجاز، امضا می کنند.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

کارشناس پیشنویس آگهی ثبت شده در پرونده را به اتاق تایپ جهت تحریر ارسال می کند .

در این مرحله صدور آگهی در روزنامه رسمی ، جهت ثبت شرکت می باشد .

همچنین بابد مبلغی را برای ثبت روزنامه واریز از طریق اینترنتی و غیر حضوری است که این  آخرین مرحله از ثبت شرکت در اصفهان می باشد.

 

مدت زمان

ثبت و پیگیری این مراحل زمانی متغیر دارد که معمولا اگر ایراداتی توسط کارشناسان اداره ثبت  اصفهان مطرح شود تا 30روز کاری طول می کشد ولی در موسسه حقوقی بین المللی دادگستر صبا توسط کارشناسان ما کمتر از یک هفته قابل انجام و پیگیری و ثبت میباشد.

 

برای مشاوره ثبت شرکت اصفهان ، همینطور وکیل شما در کارهای حقوقی  و پیگیری و انجام کارهای شما برای ثبت شرکت به  وکلای حقوقی  و بین المللی دادگستر صبا اعتماد کنید،
برای اطلاعات بیشتر با شماره های  ۵۷۴۳۹۰۲۱-۰۳۱ ، ۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۴ ، ۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۵ تماس بگیرید.

ممنون که تا پایان مقاله ثبت شرکت اصفهان با ما همراه بودین .

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت برند در اصفهان

تغییرات شرکت در اصفهان

رتبه بندی شرکت در اصفهان

پلمپ دفاتر در اصفهان

اخذ کارت بازرگانی در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

نوشتهٔ پیشین
وکیل حضانت اصفهان
نوشتهٔ بعدی
ثبت شرکت در گلپایگان

سایر مطالب

فهرست
Phone icon
تماس فوری با وکلا