ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شهر اصفهان ، یکی از شهرهای مهم اقتصادی کشور است.
مراحل ثبت شرکت در اصفهان در این شهر واحدهای صنعتی در زمینه های تولیدی ، پالایشگاه ، نساجی ، ذوب آهن ، فولاد ، منابع خودروسازی و … که با مراجعه
به سایت بهین یاب ، شما با شناسه کاربری کسب و کار خود می توانید.اگر آمار واحد های صنعتی اصفهان را ببینید.
این رشد اقتصادی وصنعتی در شهر اصفهان باعث بوجود آمدن شرکت ها در حوزه کاری مختلف و ثبت شرکت در اصفهان شود.

 

طبق ماده ۲۰ – قانون تجارت ، شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :

۱ – شرکت سهامی.
۲ – شرکت با مسئولیت محدود.
۳ – شرکت تضامنی
۴ – شرکت مختلط غیرسهامی.
۵ – شرکت مختلط سهامی.
۶ – شرکت نسبی.
۷ – شرکت تعاونی تولیدومصرف.

در ادامه به تعریف هر کدام ار شرکت ها برای آشنایی با توجه به قانون تجارت پرداخته می شود.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شرکتهای سهامی

ماده ۱ – شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست.

ماده ۲ – شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳ – در شرکت سهامی تعداد شرکاءن باید از سه نفر کمترباشد.

ماده ۴ – شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود –
نوع اول – شرکتهائی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است .
اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام “و در شرکتهای سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص “باید قبل ازنام شرکت
یا بعداز آن بدون فاصله بانام  شرکت درکلیه اوراق و اطلاعیه هاو آگهی های شرکت بطور روشن وخوانا قیدشود.

ماده ۵ – درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت ازحداق مذکور دراین ماده کمتر شود
باید طرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید
یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یا بدو گرنه هرذینفع می تواند
انحلال آن را از دادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.

 

شرکت بامسئولیت محدود

ماده ۹۴ – شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دویاچندنفربرای امورتجارتی تشکیل شده
وهریک ازشرکاءبدون اینکه سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تامیزان سرمایه خوددر شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۹۵ – دراسم شرکت باید عبارت (بامسئولیت محدود) قید شود و الان شرکت درمقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نبایدمتضمن اسم هیچیک ازشرکاءباشدوالاشریکی که اسم اودر اسم شرکت قیدشده درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهدداشت.

ماده ۹۶ – شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد.


شرکت تضامنی

ماده ۱۱۶ – شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چندنفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود
اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشدهریک ازشرکاءمسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص کان لم یکن خواهدبود.

ماده ۱۱۷ – دراسم شرکت تضامنی بایدعبارت ( شرکت تضامنی )ولااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.
درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشدبایدبعدازاسم شریک یاشرکائی که ذکرشده است
عبارتی ازقبیل (وشرکاء) یا (وبرادران ) قیدشود.

ماده ۱۱۸ – شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد.

ماده ۱۱۹ – در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیرازاین ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده ۱۲۰ – در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.

ماده ۱۲۱ – حدودمسئولیت مدیریا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده ۵۱ مقررشده.

ماده ۱۲۲ – در شرکتهای تضامنی اگرسهم الشرکه یک یاچندنفرغیرنقدی باشدبایدسهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

ماده ۱۲۳ – در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

شرکت مختلط غیرسهامی

ماده ۱۴۱ – شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یاچندنفرشریک ضامن
ویک یاچندنفرشریک با مسئولیت محدودبدون انتشارسهام تشکیل می شود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشودشریک بامسئولیت محدودکسی است
که مسئولیت اوفقط تامیزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده ویابایستی بگذارد.
دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی ازشرکاء ضامن قید شود.

ماده ۱۴۲ – روابط بین شرکاءبارعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهدبود.

ماده ۱۴۳ – هریک ازشرکاءبامسئولیت محدودکه اسمش جزءاسم شرکت باشددرمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهدشد.
هرقراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

ماده ۱۴۴ – اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یاشرکای ضامن وحدوداختیارات آنهاهمان است که درموردشرکاء شرکت تضامنی مقرراست.

ماده ۱۴۵ – شریک بامسئولیت محدودنه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت راداردنه اداره امور شرکت ازوظایف اواست.

ماده ۱۴۶ – اگرشریک بامسئولیت محدودمعامله ای برای شرکت کنددر موردتعهدات ناشیه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهدداشت
مگراینکه تصریح کرده باشدمعامله رابه سمت وکالت ازطرف شرکت انجام می دهد.

ماده ۱۴۷ – هرشریک بامسئولیت محدودحق نظارت درامور شرکت داشته ومی تواند
ازروی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.
هرقراردادی که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شودازدرجه اعتبارساقط است.

ماده ۱۴۸ – هیچ شریک بامسئولیت محدودنمی تواندبدون رضایت سایر شرکاءشخص ثالثی راباانتقال تمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودبه اوداخل در شرکت کند.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شرکت مختلط سهامی

ماده ۱۶۲ – شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی بین یک عددشرکاء سهامی ویک یا چندنفرشریک ضامن تشکیل می شود.

شرکاءسهامی کسانی هستندکه سرمایه آنهابصورت سهام یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده
و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی شرکت پیداشود
درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهدبود.

ماده ۱۶۳ – دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)ولااقل اسم یکی از شرکاءضامن قیدشود.

ماده ۱۶۴ – مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکاء ضامن است.

ماده ۱۶۵ – درهریک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت لااقل مرکب ازسه نفرازشرکاء برقرار می شود
و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت
و قبل از هر اقدامی درامور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت برحسب شرائط  مقرر در اساسنامه شرکت تجدیدمیشود
و در هرصورت اولین هیئت نظاربرای یکسال انتخاب خواهدشد.

ماده ۱۶۷ – اعضاءهیئت نظارازجهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند
لیکن هریک از آنها در انجام ماموریت خود برطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خودمی باشند.

ماده ۱۶۸ – اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله را پرتی به مجمع عمومی می دهند
و هرگاه در تنظیم صورت دارائی بی ترتیبی و خطائی مشاهده نماینده در را پرت مذکور ذکر نموده
و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند.

 

شرکت نسبی

ماده ۱۸۳ – شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی درتحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

ماده ۱۸۴ – دراسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکرشود در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشد
بعداز اسم شریک یا شرکائی که ذکرشده عبارتی ازقبل “شرکاء” و “برادران ” ضروری است.

ماده ۱۸۷ – مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن بایدازخود شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فردفرد شرکاء مراجعه کنند.

ماده ۱۸۸ – هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد
مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم ازاینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد
یا نشده باشد قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

شرکتهای تعاونی تولیدومصرف

ماده ۱۹۰ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ازارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند.

ماده ۱۹۱ – اگر در شرکت تولید یک عدد ازشرکاء درخدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند
لااقل دوثلث اعضاء اداره کننده شرکت بایدازشرکائی انتخاب شوندکه حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

ماده ۱۹۲ – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصدذیل تشکیل می شود –
۱ – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ – تقسیم نفع و ضرربین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

ماده ۱۹۳ – شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که باتراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد
تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعایه است.

ماده ۱۹۴ – درصورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود
حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در اصفهان

  1. کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره، موسسین . بازرس
  2. عکس سه در چهار
  3. مدرک تحصیلی
  4. تنظیم اوراق اساسی شرکت
  5. گواهی عدم سو پیشینه کلیه ی اعضا به همراه بازرسین
  6. ادرس دقیق شرکت و کد پستی
  7. اخذ و ارائه مجوز فعالیت
  8. ارائه وکالتنامه در صورتی که وکیل و نماینده قانونی وجود داشته باشد.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت نام

ابتدا پس از تکمیل موارد مورد نیاز، وارد سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده

( (irsherkat.ssaa.irو پس از بار گذاری مدارک نسبت به انتخاب نام های پیشنهادی خود که پنج نام سه سیلابی باید پیشنهاد شود و ثبت نام در سایت ،کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات می پردازد ،
در صورتی که دارای ناقصی باشد در سامانه شما اعلام می شود و همچنین با نداشتن ناقصی ، درخواست شما تایید می شود.

ارسال مدرک از طریق پست

پس از تاییدیه مدارک در سامانه ، نسخه اصلی صورت حساب تنطیم و مدارک ضمائم آن ها را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در در تاییدیه پذیرش ارسال نمایید.

 

حصور در اداره ثبت شرکتهای اصفهان

مراحل در خواست پس از ارسال مدارک که تایید شود و ناقصی نداشته باشد کارشناس مربوطه آن را به دفتر ثبت کشورها تحویل می دهد
و در دو نسخه مدارک تنظیم می گرددکه یک نسخه در دفتر ثبت نگهداری می شود و نسخه دوم بعد از شماره ثبت قید تاریخ پس از امضا و مهر تقدیم متقاضی می شود
و دفتر مخصوص را صاحبان امضا مجاز، امضا می کنند.

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

کارشناس پیشنویس آگهی ثبت شده در پرونده را به اتاق تایپ جهت تحریر ارسال می کند .

در این مرحله صدور آگهی در روزنامه رسمی ، جهت ثبت شرکت می باشد .

همچنین بابد مبلغی را برای ثبت روزنامه واریز از طریق اینترنتی و غیر حضوری است که این  آخرین مرحله از ثبت شرکت در اصفهان می باشد.

 

مدت زمان

ثبت و پیگیری این مراحل زمانی متغیر دارد که معمولا اگر ایراداتی توسط کارشناسان اداره ثبت  اصفهان مطرح شود تا ۳۰روز کاری طول می کشد ولی در موسسه حقوقی بین المللی دادگستر صبا توسط کارشناسان ما کمتر از یک هفته قابل انجام و پیگیری و ثبت میباشد.

 

برای مشاوره ثبت شرکت اصفهان ، همینطور وکیل شما در کارهای حقوقی  و پیگیری و انجام کارهای شما برای ثبت شرکت به  وکلای حقوقی  و بین المللی دادگستر صبا اعتماد کنید،
برای اطلاعات بیشتر با شماره های  ۵۷۴۳۹۰۲۱-۰۳۱ ، ۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۴ ، ۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۵ تماس بگیرید.

ممنون که تا پایان مقاله ثبت شرکت اصفهان با ما همراه بودین .

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت برند در اصفهان

تغییرات شرکت در اصفهان

رتبه بندی شرکت در اصفهان

پلمپ دفاتر در اصفهان

اخذ کارت بازرگانی در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

Tags:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.