ثبت شرکت در نجف اباد

تماس با مجموعه دادگستر صبا
۰۲۱-۲۶۶۰۵۶۳۸ – تهران

ثبت شرکت در نجف آباد

سلام به سایت حقوقی و ثبتی بین المللی دادگستر صبا خوش آمدین .
باهم در این مقاله درباره ثبت شرکت در نجف آباد میخوانیم و همراه شما هستیم.
ثبت شرکت در نجف آباد

شهر نجف آباد

شهر نجف آباد یکی از شهرهای استان اصفهان است
که با توجه به موقعیت جغرافیایی آن در مرکز ایران است .
با توجه به گسترش کارهای تجاری در نجف آباد موقعیت مناسبی
را برای شروع کسب وکار و ثبت شرکت مناسب است.
شهر نجف آباد به شهر کبوترخانه به دلیل داشتن کبوتر خانه های معروف بوده است
و اینکه صنعت کشاورزی آن با توجه به تهیه کود از کبوتر خانه ها تهیه شده است .

شرکتهای تجارتی برهفت دسته تقسیم میشوند :

۱ – شرکت سهامی
۲ – شرکت با مسئولیت محدود
۳ – شرکت تضامنی
۴ – شرکت مختلط غیرسهامی
۵ – شرکت مختلط سهامی
۶ – شرکت نسبی
۷ – شرکت تعاونی تولیدومصرف
در ادامه به تعریف هر کدام ار شرکت ها میپردازیم .
ثبت شرکت در نجف آباد

شرکتهای سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده
و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست.
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو
اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
در شرکت سهامی تعداد شرکاءن باید از سه نفر کمترباشد.
شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود –
نوع اول – شرکتهائی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت
را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکتهائی که تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس
منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . اینگونه شرکتها ،
شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. تبصره –
در شرکتهای سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام “و
در شرکتهای سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص ”
باید قبل ازنام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام  شرکت
درکلیه اوراق و اطلاعیه هاو آگهی های شرکت بطور روشن وخوانا قیدشود.
درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال
و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت ازحداقل مذکور
دراین ماده کمتر شود باید طرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه
تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای
مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یا بدو گرنه هرذینفع می تواند
انحلال آن را از دادگاه صلاحیتداردرخواست کند. هرگاه قبل ازصدور
رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.

شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دویاچندنفر
برای امورتجارتی تشکیل شده وهریک ازشرکاءبدون اینکه
سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشد فقط
تامیزان سرمایه خوددر شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
دراسم شرکت باید عبارت (بامسئولیت محدود) قید شود
و الان شرکت درمقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب
و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نبایدمتضمن اسم
هیچیک ازشرکاءباشدوالاشریکی که اسم اودر اسم شرکت قیدشده
درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهدداشت.
شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام
سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص
برای امور تجارتی بین دو یا چندنفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود
اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد
هریک ازشرکاءمسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشد
درمقابل اشخاص کان لم یکن خواهدبود.
در اسم شرکت تضامنی بایدعبارت ( شرکت تضامنی )و
لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. درصورتی که اسم شرکت
مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشدبایدبعدازاسم شریک
یاشرکائی که ذکرشده است عبارتی ازقبیل (وشرکاء) یا (وبرادران ) قیدشود.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی
تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد.
در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاءتقسیم می شود
مگر آنکه شرکت نامه غیرازاین ترتیب را مقرر داشته باشد.
در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.
حدودمسئولیت مدیریا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده ۵۱ مقررشده.
در شرکتهای تضامنی اگرسهم الشرکه یک یاچندنفرغیرنقدی باشد
بایدسهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی تواند سهم خود
را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ثبت شرکت در نجف آباد

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی
در تحت اسم مخصوصی بین یک یاچندنفرشریک ضامن
ویک یاچندنفرشریک با مسئولیت محدودبدون انتشارسهام تشکیل می شود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی
شرکت پیداشودشریک بامسئولیت محدودکسی است که مسئولیت
اوفقط تامیزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده ویابایستی بگذارد.
دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی ازشرکاء ضامن قید شود.
روابط بین شرکاءبارعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهدبود.
هریک ازشرکاءبامسئولیت محدودکه اسمش جزءاسم شرکت باشد
درمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهدشد.
هرقراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشد
درمقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یاشرکای ضامن
وحدوداختیارات آنهاهمان است که درموردشرکاء شرکت تضامنی مقرراست.
شریک بامسئولیت محدودنه بعنوان شریک حق اداره کردن
شرکت راداردنه اداره امور شرکت ازوظایف اواست.
اگرشریک بامسئولیت محدودمعامله ای برای شرکت کند
در موردتعهدات ناشیه ازآن معامله درمقابل طرف معامله حکم
شریک ضامن را خواهدداشت مگراینکه تصریح کرده باشد
معامله رابه سمت وکالت ازطرف شرکت انجام می دهد.
هرشریک بامسئولیت محدودحق نظارت درامور شرکت داشته
ومی تواند ازروی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص
خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.
هرقراردادی که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شودازدرجه اعتبارساقط است.
هیچ شریک بامسئولیت محدودنمی تواندبدون رضایت
سایر شرکاءشخص ثالثی راباانتقال تمام یاقسمتی
ازسهم الشرکه خودبه اوداخل در شرکت کند.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که درتحت اسم مخصوصی
بین یک عددشرکاء سهامی ویک یا چندنفرشریک ضامن تشکیل می شود.
شرکاءسهامی کسانی هستندکه سرمایه آنهابصورت سهام
یاقطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها
تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام درنیامده
و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بردارائی
شرکت پیداشود درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت
آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات
شرکت تضامنی خواهدبود.
دراسم شرکت بایدعبارت ( شرکت مختلط)و لااقل اسم یکی از شرکاءضامن قیدشود.
مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یاشرکاء ضامن است.
درهریک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت لااقل مرکب ازسه نفرازشرکاء برقرار می شود
و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت
و قبل از هر اقدامی درامور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت برحسب
شرائط  مقرر در اساسنامه شرکت تجدیدمیشود و در هرصورت اولین هیئت
نظاربرای یکسال انتخاب خواهدشد.
اعضاءهیئت نظارازجهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند
لیکن هریک از آنها در انجام ماموریت خود برطبق قوانین معموله مملکتی
مسئول اعمال و تقصیرات خودمی باشند.
اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده
همه ساله را پرتی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارائی
بی ترتیبی و خطائی مشاهده نماینده در را پرت مذکور ذکر نموده
و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشند
دلائل خود را بیان می کنند.

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی درتحت اسم
مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء
به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.
دراسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر
از شرکاء باید ذکرشود در صورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی
تمام شرکاء نباشد بعداز اسم شریک یا شرکائی که ذکرشده
عبارتی ازقبل “شرکاء” و “برادران ” ضروری است.
مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن بایدازخود
شرکت بعمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت
ماده فوق به فردفرد شرکاء مراجعه کنند.
هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود
به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود
که شرکت قبل از ورود او داشته اعم ازاینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد
یا نشده باشد قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ثبت شرکت در نجف آباد

شرکتهای تعاونی تولیدومصرف

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ازارباب حرف تشکیل می شود
و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند.
اگر در شرکت تولید یک عدد ازشرکاء درخدمت دائمی شرکت نبوده
یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل
دوثلث اعضاء اداره کننده شرکت بایدازشرکائی انتخاب شوندکه
حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصدذیل تشکیل می شود
۱ – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم ازاینکه اجناس مزبوره راشرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ – تقسیم نفع و ضرربین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است
مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی
که باتراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود
ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲و۳۳ لازم الرعایه است.
درصورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق
اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام
یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند
در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.
که با توجه به شهر نجف اباد ثبت شرکت در دسته های زیر اتفاق می افتد :
مسئولیت محدود، شرکتهای سهامی،شرکتهای تضامنی،شرکتهای تعاونی و مختلط سهامی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در نجف آباد

  1. کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره، موسسین . بازرس
  2. عکس سه در چهار
  3. مدرک تحصیلی
  4. تنظیم اوراق اساسی شرکت
  5. گواهی عدم سو پیشینه کلیه ی اعضا به همراه بازرسین
  6. ادرس دقیق شرکت و کد پستی
  7. اخذ و ارائه مجوز فعالیت
  8. ارائه وکالتنامه در صورتی که وکیل و نماینده قانونی وجود داشته باشد.
ثبت شرکت در نجف آباد

مراحل ثبت نام

شما برای ثبت شرکت در نجف اباد میتوانید به دو صورت اقدام کنید :

1- خود شما شخص حقیقی به امورات و کارهای کربوطه بپردازید که ممکن است کارها طول بکشد .
2- میتوانید با وکالتنامه امورات و کارهای مربوط به ثبت شرکت را به موسسات حقوقی بسپارید، ما هم نیز در موسسه حقوقی وبین المللی دادگستر صبا برای ثبت شرکت در نجف آباد همراه شما هستیم.
  • ابتدا پس از تکمیل موارد مورد نیاز، وارد سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده
  • ( (irsherkat.ssaa.irو پس از بار گذاری مدارک نسبت به انتخاب نام های پیشنهادی خود که پنج نام سه سیلابی باید پیشنهاد شود و ثبت نام در سایت ،کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات می پردازد ، در صورتی که دارای ناقصی باشد در سامانه شما اعلام می شود و همچنین با نداشتن ناقصی ، درخواست شما تایید می شود.

ارسال مدرک از طریق پست

پس از تاییدیه مدارک در سامانه ، نسخه اصلی صورت حساب تنطیم و مدارک ضمائم آن ها را از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در در تاییدیه پذیرش ارسال نمایید.

حضور در اداره ثبت شرکتهای نجف آباد

مراحل در خواست پس از ارسال مدارک که تایید شود و ناقصی نداشته باشد کارشناس مربوطه آن را به دفتر ثبت کشورها تحویل می دهد و در دو نسخه مدارک تنظیم می گرددکه یک نسخه در دفتر ثبت نگهداری می شود و نسخه دوم بعد از شماره ثبت قید تاریخ پس از امضا و مهر تقدیم متقاضی می شود و دفتر مخصوص را صاحبان امضا مجاز، امضا می کنند.

نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

کارشناس پیشنویس آگهی ثبت شده در پرونده را به اتاق تایپ جهت تحریر ارسال می کند .
در این مرحله صدور آگهی در روزنامه رسمی ، جهت ثبت شرکت می باشد .
همچنین بابد مبلغی را برای ثبت روزنامه واریز از طریق اینترنتی و غیر حضوری است که این  آخرین مرحله از ثبت شرکت در نجف آباد می باشد.
شما میتوانید برای ثبت شرکت در نجف اباد و امورات مربوط به آن به موسسه حقوقی و ثبتی بین المللی دادگستر صبا اعتماد کنید و کارهاتون رو به ما بسپارید . برای اطلاعات بیشتر وسوالات خودتون میتوانید با شماره های ۵۷۴۳۹۰۲۱-۰۳۱ ، ۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۴ ، ۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۵ در ارتباط باشید.

نوشتهٔ پیشین
ثبت شرکت در رباط کریم
نوشتهٔ بعدی
اخذ کارت بازرگانی در نجف آباد

سایر مطالب

فهرست
Phone icon
تماس فوری با وکلا