بازدیدها: ۴تغییر کاربری زمین کشاورزی منظور و مفهوم نوع کاربری زمین ، نحوه ی استفاده مجاز از آن می باشد. زمین های بیشتر کشور به صورت زمین های کشاورزی و باغ ها هستند و برخی زمین ها مسکونی نیز می باشند . تغییر کاربری اراضی به معنای نحوه استفاده زمین و کشاورزی ها و باغ…