عید مبعث   انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق   من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی را به نهایت آن برسانم عید مبعث بر همه شما دوستان مبارک عید مبعث