مدت زمان تقسیم ترکه

تماس با مجموعه دادگستر صبا
۰۲۱-۲۶۶۰۵۶۳۸ – تهران

مدت زمان تقسیم ترکه

سلام به سایت موسسه حقوقی بین المللی دادگستر صبا خوش آمدید . در مقاله مدت زمان تقسیم ترکه به طور کامل با مفهوم ترکه و قانون های ان آشنا میشوید.
با ما همراه باشید.

مفهوم ترکه

یکی از مسائل مهم که پس از فوت شخص اتفاق می افتد،تقسیم اموال و دارایی است.

دارایی به عنوان دارا شدن مال و اموال است که با تولد شخص به دنیا بوجود می آید و با فوت او از بین میرود

که صفت نسبی است .وقتی شخص فوت کند ، مفهوم ترکه بوجود می آید که بین وارثین است و شراکت اجباری

بوجود می آید که با تقسیم ترکه بین آن ها شراکت از بین می رود.مدت زمان تقسیم ترکه را بررسی میکنیم

مفهوم ترکه این است که شخص پس از فوتش دارایی هایی که داشته چه به صورت مثبت (اموال و حقوق مالی)

و منفی (بدهی ها) برجا گذاشته است و پس از تصفیه ترکه های منفی ، می توان ترکه های مثبت را نقسیم کرد.

مدت زمان تقسیم ترکه

مهرو موم ترکه

اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

۱هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

۲موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

۳طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل

طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تأمین طلب نشده باشد.

۴کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

۱در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

۲در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

 

تحریر ترکه

تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

۱توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.

۲تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.

۳مبلغ و نوع نقدینه.

۴بهاء و نوع برگهای بهادار.

۵اسناد با ذکر خصوصیات آنها.

۶نام رقبات غیر منقول.

در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

۱نام و سمت متصدی تحریر ترکه.

۲نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.

۳محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.

۴اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.

۵نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.

تحریر ترکه

استیفاء دین از ترکه

‌ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد

ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده

باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد

بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:

طبقه اول

‌الف حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

طبقه دوم

‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به

میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است.

‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا

ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش

در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

‌طبقه چهارم

‌الف نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

‌طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.

 

قبول ترکه

 قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.

‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد

از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

 

رد ترکه

وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور

در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌  مشروط باشد.

مدت زمان تقسیم ترکه

 

تصفیه ترکه

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد

وصیت از ماترک است.وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

 

تقسیم در ترکه

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را
از سهم سایر ورثه بخواهند.هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته
و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

۱نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.

۲ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

 

معلوم نبودن وارث در ترکه متوفی

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

‌در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید

و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌بخواهد.پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.

 

راجع به ترکه اتباع خارجه

مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود

که‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش

محلی که مال متوفی در آنجا واقع‌است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی

به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا‌قائم‌مقام در ایران نداشته باشد

بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.

‌دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق

وقتی را که از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل

مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد که‌در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند.

 

 شما می توانید وکالت تان برای انجام کارهای حقوقی در رابطه با تقسیم ترکه به وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادگستر صبا بسپارید.

نوشتهٔ پیشین
تغییر کاربری زمین کشاورزی
نوشتهٔ بعدی
مشاوره حقوقی آنلاین اصفهان

سایر مطالب

فهرست
Phone icon
تماس فوری با وکلا